با بچه‌های مدرسه از مسجد گفتیم+

با بچه‌های مدرسه از مسجد گفتیم