کد ایده:19347
ایده پرداز: روح الله مهدلو    
توضيح اجمالی:

خلاصه طرح
طرح برگزاري \"همايش وسمينارتخصصي كتابخانه هاي مساجد\"باهدف ارتقاءسطح فعلي وضعيت كتابخانه هاي مساجد، بمنظورافزايش آگاهي مسؤلين كتابخانه هاي مساجدازروشهاواساليب نوين اطلاع رساني وارائه خدمات به شيوه هاي بديع ،كسب نظرات وايده هاي متخصصان درامركتابخانه ها بويژه كتابخانه هاي عمومي ومساجد،آشنايي آحادمردم ازتسهيلات كتابخانه هاي مساجدونيزبهره گيري ازراهكارهاي اجرايي جهت توسعه خدمات اين نوع كتابخانه ها به همراه برپايي يك دوره فشرده كتابداري به كتابداران اين كتابخانه هاونيزفراخوان مقاله بامحورهاي تخصصي مديريت نوين كتابخانه ها ،اصول ومباني كتابداري وتوسعه خدمات فرهنگي دراين راستاطراحي گرديده ودرنهايت ساماندهي به اوضاع كنوني كتابخانه هاي مساجد،بررسي چالشهاي فراروي اين كتابخانه هابهمراه ارائه راهكارهاي علمي وعملي دراين رابطه ازضرورتهاي اجرايي طرح محسوب مي شود.

ضرورت اجراي طرح
همانطوركه پيش ازاين اشاره شد،برگزاري اين نوع همايش،براي آشنايي آحادجامعه بافعاليتها،برنامه هاوخدمات كتابخانه هاي مساجدوهمچنين بهره گيري ازراهكارهاوابزارهاي نوين اطلاع رساني،امري ضروري است.ازجمله عواملي كه ضرورت وعلل اولويت اجراي طرح محسوب مي شودمي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
تعدادزيادووسعت پراكنش كتابخانه هاي مساجددرسطح كشوردرمقايسه باسايركتابخانه هابويژه كتابخانه هاي عمومي.اين امرباعث شده است تاكتابخانه هاي مساجدبتواننددرترويج فرهنگ ديني،علم آموزي وجذب آحادجامعه بويژه نسل جوان به مطالعه،نقش محوري داشته باشند.بنابراين آشناكردن جامعه باكتابخانه هاي مساجدازاهميت زيادي برخورداراست.
ضرورت برنامه ريزي وسياستگذاري بمنظورتوسعه خدمات موجوددركتابخانه هاي مساجدواستفاده ازتكنولوژي نوين درراستاي دستيابي به اهداف طرح.
ضرورت به روزنمودن حوزه علوم كتابداري واطلاع رساني مربوط به آن بابهره گيري ازفناوري ارتباطات.
ضرورت آشنانمودن كتابداران وارائه آموزشهاي تخصصي(فشرده)كتابداري به آنان .
اهداف طرح
اهداف(كمي وكيفي) ازبرگزاري اين همايش،مواردذيل خواهدبود:
-آشنايي مسؤلين وكاركنان كتابخانه هاي مساجدباجديدترين دستاوردهاي علوم كتابداري،اطلاع رساني وپيشرفتهاي اين حوزه.
-گردآوري نظرات،پيشنهادات وايده هامتخصصان ودست اندركاران امردرزمينه ساماندهي وضعيت كنوني كتابخانه هاي مساجد.
-تهيه وتدوين مدل والگوي جامع بمنظورنيل به وحدت رويه درمديريت كتابخانه هاي مساجد.
-دستيابي به راهكارهاي نووبديع دررابطه باحوزه نرم افزاري وبرنامه اي مديريت واصول انجام فعاليتهاي فرهنگي دركتابخانه هاي مساجد.
-اشتراك مساعي وآشنايي كتابداران مساجدمختلف دررابطه بافعاليتهاي كتابخانه ها.
-ارتقاءسطح توان فعلي وبالقوه كتابخانه هابويژه درزمينه توسعه خدمات فرهنگي ازطريق ارائه آموزشهاي تخصصي كتابداري.
-تبييين نقش وجايگاه اين كتابخانه هادرتوسعه فرهنگي وديني جامعه وتعيين حدومرزفعاليتهاووظايف كتابخانه هاي مساجددربين سايركتابخانه ها.
-بررسي راهكارهاي عملي واجرايي بمنظورارتقاءسطح همكاريهاي كتابخانه هاي مساجدباسايركتابخانه ها(عمومي).
-بررسي چالشهاي فراروي كتابخانه هاي مساجدوضرورت مرتفع نمودن اين مشكلات ومعضلات(گذشته،حال وآينده).
-بررسي راههاي جذب كودكان ونوجوانان به مساجدوكتابخانه ها.
-بررسي شيوه هاي ساماندهي جامع نظام منابع انساني كتابخانه هاي مساجد.
-ارائه راهكارهاي تخصصي دررابطه باشبكه سازي وتزريق فناوريهاي نوين ارتباطي به اين كتابخانه ها
-چگونگي ونحوه عمران وتجهيزكتابخانه هاي مساجد(نيازهاي سخت افزاري).
-استفاده ازنكته نظرات وايده هاي راهبردي مراكزتوليدفكرنظيردانشگاههاوموسسات فرهنگي وآموزشي.

بدون نظر

پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

با ما در تماس باشید

توجه داشته باشید که جهت ارسال پیام به بخش‌های مورد نظر همراه با ضمیمه می‌توانید از فرم تماس با ما استفاده نمائید.


پل های ارتباطی:
۰۲۵۳۲۹۱۷۹۴۸ – ۰۳۱۵۵۵۷۱۰۹۵     
masjedideas[at]gmail[dot]com     
کانال تلگرام

ارسال کردن

کاری از "اتاق ایده پردازی فام"

با شناسه کاربری خود وارد شوید

یا    

مشخصات خود را فراموش کرده اید؟

Create Account