•    

  یکی از راهکارهای کارآفرینی و آموزش مهارت‌های خانگی به بانوان، قرار دادن شرط شرکت در کلاس‌های مهارتی مسجد برای عضویت در کتابخانه است.

 •    

  خلاصه طرح
  طرح برگزاري \"همايش وسمينارتخصصي كتابخانه هاي مساجد\"باهدف ارتقاءسطح فعلي وضعيت كتابخانه هاي مساجد، بمنظورافزايش آگاهي مسؤلين كتابخانه هاي مساجدازروشهاواساليب نوين اطلاع رساني وارائه خدمات به شيوه هاي بديع ،كسب نظرات وايده هاي متخصصان درامركتابخانه ها بويژه كتابخانه هاي عمومي ومساجد،آشنايي آحادمردم ازتسهيلات كتابخانه هاي مساجدونيزبهره گيري ازراهكارهاي اجرايي جهت توسعه خدمات اين نوع كتابخانه ها به همراه برپايي يك دوره فشرده كتابداري به كتابداران اين كتابخانه هاونيزفراخوان مقاله بامحورهاي تخصصي مديريت نوين كتابخانه ها ،اصول ومباني كتابداري وتوسعه خدمات فرهنگي دراين راستاطراحي گرديده ودرنهايت ساماندهي به اوضاع كنوني كتابخانه هاي مساجد،بررسي چالشهاي فراروي اين كتابخانه هابهمراه ارائه راهكارهاي علمي وعملي دراين رابطه ازضرورتهاي اجرايي طرح محسوب مي شود.

  ضرورت اجراي طرح
  همانطوركه پيش ازاين اشاره شد،برگزاري اين نوع همايش،براي آشنايي آحادجامعه بافعاليتها،برنامه هاوخدمات كتابخانه هاي مساجدوهمچنين بهره گيري ازراهكارهاوابزارهاي نوين اطلاع رساني،امري ضروري است.ازجمله عواملي كه ضرورت وعلل اولويت اجراي طرح محسوب مي شودمي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
  تعدادزيادووسعت پراكنش كتابخانه هاي مساجددرسطح كشوردرمقايسه باسايركتابخانه هابويژه كتابخانه هاي عمومي.اين امرباعث شده است تاكتابخانه هاي مساجدبتواننددرترويج فرهنگ ديني،علم آموزي وجذب آحادجامعه بويژه نسل جوان به مطالعه،نقش محوري داشته باشند.بنابراين آشناكردن جامعه باكتابخانه هاي مساجدازاهميت زيادي برخورداراست.
  ضرورت برنامه ريزي وسياستگذاري بمنظورتوسعه خدمات موجوددركتابخانه هاي مساجدواستفاده ازتكنولوژي نوين درراستاي دستيابي به اهداف طرح.
  ضرورت به روزنمودن حوزه علوم كتابداري واطلاع رساني مربوط به آن بابهره گيري ازفناوري ارتباطات.
  ضرورت آشنانمودن كتابداران وارائه آموزشهاي تخصصي(فشرده)كتابداري به آنان .
  اهداف طرح
  اهداف(كمي وكيفي) ازبرگزاري اين همايش،مواردذيل خواهدبود:
  -آشنايي مسؤلين وكاركنان كتابخانه هاي مساجدباجديدترين دستاوردهاي علوم كتابداري،اطلاع رساني وپيشرفتهاي اين حوزه.
  -گردآوري نظرات،پيشنهادات وايده هامتخصصان ودست اندركاران امردرزمينه ساماندهي وضعيت كنوني كتابخانه هاي مساجد.
  -تهيه وتدوين مدل والگوي جامع بمنظورنيل به وحدت رويه درمديريت كتابخانه هاي مساجد.
  -دستيابي به راهكارهاي نووبديع دررابطه باحوزه نرم افزاري وبرنامه اي مديريت واصول انجام فعاليتهاي فرهنگي دركتابخانه هاي مساجد.
  -اشتراك مساعي وآشنايي كتابداران مساجدمختلف دررابطه بافعاليتهاي كتابخانه ها.
  -ارتقاءسطح توان فعلي وبالقوه كتابخانه هابويژه درزمينه توسعه خدمات فرهنگي ازطريق ارائه آموزشهاي تخصصي كتابداري.
  -تبييين نقش وجايگاه اين كتابخانه هادرتوسعه فرهنگي وديني جامعه وتعيين حدومرزفعاليتهاووظايف كتابخانه هاي مساجددربين سايركتابخانه ها.
  -بررسي راهكارهاي عملي واجرايي بمنظورارتقاءسطح همكاريهاي كتابخانه هاي مساجدباسايركتابخانه ها(عمومي).
  -بررسي چالشهاي فراروي كتابخانه هاي مساجدوضرورت مرتفع نمودن اين مشكلات ومعضلات(گذشته،حال وآينده).
  -بررسي راههاي جذب كودكان ونوجوانان به مساجدوكتابخانه ها.
  -بررسي شيوه هاي ساماندهي جامع نظام منابع انساني كتابخانه هاي مساجد.
  -ارائه راهكارهاي تخصصي دررابطه باشبكه سازي وتزريق فناوريهاي نوين ارتباطي به اين كتابخانه ها
  -چگونگي ونحوه عمران وتجهيزكتابخانه هاي مساجد(نيازهاي سخت افزاري).
  -استفاده ازنكته نظرات وايده هاي راهبردي مراكزتوليدفكرنظيردانشگاههاوموسسات فرهنگي وآموزشي.

 •    

  با توجه به پيشرفت علم و فناوري و ورود نسل جديد وسايل ارتباطي مانند تلفن هاي همراه و تبلت و همچنين لزوم برنامه ريزي فرهنگي هدفمند در اين راستا ، انجام طرحهاي بديع كه بتواند پاسخگوي نيازهاي مخاطبين و جامعه هدف باشد اولويت مضاعفي مي يابد.بنابراين ايده پيشنهادي راه اندازي كتابخانه مجازي و ديجيتالي در مساجد در راستاي احيا و تقويت كاركرد فرهنگي و آموزشي مساجد طراحي و ارائه مي گردد.
  قبل از پياده سازي طرح،لازم است مساجد تحت پوشش طرح، به ملزومات سخت افزاري مانند رايانه و متعلقات ورودي و خروجي و همچنين شبكه اينترنت با سرعت حداقل 512 kbps مجهز شده و سپس نسبت به راه اندازي سايت مسجد اقدام نمايند.البته تهيه شبكه اينترنت پرسرعت براي مساجد مي تواند به دو طريق ذيل مي تواند انجام بگيرد:
  الف) اينترنت با سيم (ADSL): كه توسط مخابرات منطقه در اختيار مشتركين قرار مي گيرد.
  ب) اينترنت بي سيم (Wireless- Wimax): كه توسط اپراتورهايي مانند ايرانسل، مبين نت و يا هاي وب ارائه مي گردد.
  البته راه اندازي سايت رسمي براي مساجد مي تواند هزينه هاي مالي بدنبال داشته باشد. بنابراين بمنظور برون رفت از اين مشكل بهتر است مساجد نسبت به راه اندازي وبلاگ و يا وب سايت تخصصي اقدام نمايند.شايان ذكر است كه وبلاگها قابليت ارتقاء و تبديل به سايت را دارا هستند.
  بعد از افتتاح وبلاگ و يا پايگاه اينترنتي براي مسجد، راه اندازي كتابخانه مجازي از طريق شناسايي كتابخانه هاي مجازي و معتبر در اينترنت مانند كتابخانه تخصصي حج و يا كتابخانه مجلس شوراي اسلامي و قرار دادن لينك آنها در وبلاگ مسجد انجام مي شود.البته راه اندازي كتابخانه مستقل توسط كاربر اينترنتي ، بدليل محدوديت امكانات مسجد و فرايند دشوار آن تقريبا ممكن نيست. ناگفته نماند كه كاربران و يا مسولين سايت مسجد مي توانند نسبت به دانلود كردن كتابهاي الكترونيكي از سايتهاي مختلف مانند(ebook) اقدام نموده و با تجميع فايل هاي دانلود شده در يك لوح فشرده ، شروع به ارائه خدمات فرهنگي به متقاضيان نمايند. شايسته ذكر است كه راه اندازي كتابخانه (مجازي و ديجيتالي) با هزينه نه چندان زياد در همه مساجد قابليت اجرا دارد.
  هزينه ها و محاسبات: (لازم به ذكر است كه هزينه هاي اشاره شده بصورت تقريبي مي باشد).
   تهيه رايانه و ساير متعلقات سخت افزاري مانند پرينتر و اسكنر: 20.000.000 ريال
   تهيه اينترنت (ADSL-Wimax) بهمراه مودم: 3.000.000 ريال
   ساير هزينه ها: 2.000.000 ريال
   جمع كل: 25.000.000 ريال

 •    

  اگر مسجد كتابخانه اي شامل كتاب هايي پربار و متناسب با نياز نمازگزاران و اهالي منطقه تشكيل دهد اين امر باعث ايجاد محيطي معنوي و فرهنگي شده كه به بصيرت و آگاه بودن مردم هم كمك شاياني دارد.

 •    

  تاسیس سالن مطالعه در جوار مسجد یا داخل مسجد

 •    

  مسجد دارای کتابخانه به روز، سیدی خانه، فیلم‌خانه و مجله باشد.

 •    

  خودتان امانت بگیرید و خودتان در موعد مقرر برگردانید.

 •    

  انتقال کتابخانه شخصی به مسجد جهت تجهیز و غنای کتابخانه

 •    
  توضیح تفصیلی: الف- خلاصه طرح: یکی از نقش‌ها و کارکردهای مسجد که بعد از کارکرد عبادی، مهمترین آن محسوب می‌شود، کارکرد آموزشی مسجد است که از زمان صدر اسلام مورد توجه نبی اکرم اسلام (ص) بوده است. در این راستا تأسیس، تجهیز و تقویت کتابخانه‌های مساجد به عنوان اولین مرحله در راستای احیای کارکرد آموزشی مساجد می‌تواند نقش به‌سزایی داشته […]

با ما در تماس باشید

توجه داشته باشید که جهت ارسال پیام به بخش‌های مورد نظر همراه با ضمیمه می‌توانید از فرم تماس با ما استفاده نمائید.


پل های ارتباطی:
۰۲۵۳۲۹۱۷۹۴۸ – ۰۳۱۵۵۵۷۱۰۹۵     
masjedideas[at]gmail[dot]com     
کانال تلگرام

ارسال کردن

کاری از "اتاق ایده پردازی فام"

با شناسه کاربری خود وارد شوید

یا    

مشخصات خود را فراموش کرده اید؟

Create Account