هر جا امام است امارت درخدمت آن باشد!+

هر جا امام است امارت درخدمت آن باشد!