مسجدی که مروج اندیشه انقلاب بود+

مسجدی که مروج اندیشه انقلاب بود