استقامت ملت با روحانیون است+

استقامت ملت با روحانیون است