اولین بار شعار مرگ بر آمریکا بر دیوارهای این مسجد نوشته شد+

اولین بار شعار مرگ بر آمریکا بر دیوارهای این مسجد نوشته شد