اولین بار شعار “مرگ بر آمریکا” بر دیوارهای این مسجد نوشته شد+

اولین بار شعار “مرگ بر آمریکا” بر دیوارهای این مسجد نوشته شد