هر جا باشیم به آغوش مسجد باز می گردیم+

هر جا باشیم به آغوش مسجد باز می گردیم