مشق‌هایمان را در مسجد می‎نوشتیم+

مشق‌هایمان را در مسجد می‎نوشتیم