مسجدی که از اول مدرسه داشت+

مسجدی که از اول مدرسه داشت