مسجدی که هسته مرکزی شهر بود+

مسجدی که هسته مرکزی شهر بود