مسجدی که موزائیک‌هایش طرح مرگ بر آمریکاست+

مسجدی که موزائیک‌هایش طرح مرگ بر آمریکاست