مسجدی که پناهگاه غریبان است+

مسجدی که پناهگاه غریبان است