مدرسه این بچه‌ها مسجد است!+

مدرسه این بچه‌ها مسجد است!