امام جماعت مدیر طبیعی مسجد است+

امام جماعت مدیر طبیعی مسجد است