سفره افطاری را در مسجد پهن کنیم!+

سفره افطاری را در مسجد پهن کنیم!