تفکر از جمله عبادات مسجد است+

تفکر از جمله عبادات مسجد است