بانویی ۵۰ متر از خانه‌اش را وقف مسجد کرد+

بانویی ۵۰ متر از خانه‌اش را وقف مسجد کرد