ما رفتیم نه اینکه مدرسه بیاید سمت ما+

ما رفتیم نه اینکه مدرسه بیاید سمت ما