هر جا باشیم به آغوش مسجد باز می‌گردیم+

هر جا باشیم به آغوش مسجد باز می‌گردیم