هر یک از کسبه مسجد یک شاگرد+

هر یک از کسبه مسجد یک شاگرد